Aktuality

Kontaktujte nás

Máte otázky?
neváhajte nás kontaktovať
Vyberte súbory...

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky


1. PLATNOSŤ

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sa vzťahujú na všetok sortiment vyrábaných dielov, skupín dielov, ucelených celkov a služieb dodávaných (ďalej len „produkt“) a predávaných spoločnosťou TC CONTACT, spol. s r.o. fyzickým a právnickým osobám. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú a záväznú časť jednotlivých kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom.


2. DOPYT

Dopyt odberateľa na produkt musí byť realizovaný písomnou formou, faxom alebo e-mailom. Musí
obsahovať: názov firmy odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, miesto určenia dodávky, balenie, požadované technické a kvalitatívne parametre na produkt a požadovaný termín dodania.


3. PONUKA, CENA

Na dopyt odberateľa vystavuje a zasiela dodávateľ odberateľovi ponuku na požadovaný typ produktu. Ponuka je realizovaná písomnou formou, faxom alebo e-mailom. Musí obsahovať: názov firmy dodávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, dodacie podmienky (miesto určenia dodávky, balenie, termín dodania, platobné podmienky), cenu za produkt.
Ak prepravu zabezpečuje odberateľ, tento je povinný produkt prevziať do 5 dní od obdržania avíza o pripravenosti produktu na prevzatie, ináč bude dodávateľ oprávnený: odoslať produkt na náklady odberateľa, alebo uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch na riziko odberateľa a pri skladových nákladoch 5,- EUR za každý začatý deň uskladnenia.


4. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Objednávka odberateľa na produkt musí byť realizovaná písomnou formou, faxom alebo e-mailom. Musí obsahovať: názov firmy odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, miesto určenia dodávky, balenie, termín dodania, požadované technické a kvalitatívne parametre na produkt a cenu.
Objednávkou potvrdzuje odberateľ svoj súhlas s obchodnými a dodacími podmienkami a s cenou za produkt.
Objednávka je platná a akceptovaná dodávateľom po jej písomnom potvrdení odberateľovi, faxom alebo e-mailom.


5. DODACIE TERMÍNY

Dodací termín je stanovený dohodou medzi dodávateľom a odberateľom. Dodací termín, ak nie je stanovený presným dátumom, sa rozumie termín, ktorý sa počíta v zmysle ponuky, odo dňa potvrdenia odberateľovej objednávky dodávateľom.


6. ZÁRUKA

Dodávateľ ručí za produkt do jeho prebrania odberateľom alebo v zmysle platnej legislatívy podľa typu produktu. Dodávateľ poskytnutie záruky a jej dĺžky vyznačí v dodacom liste alebo na požiadanie odberateľa vystaví záručný list.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY

• platba v hotovosti pri osobnom odbere
• platba vopred na základe predfaktúry (prevzatie produktu je možné na základe predloženia výpisu z účtu o zaplatení)
• formou bezhotovostnej platby prevodným príkazom (táto forma úhrady je možná len na základe dlhodobej spolupráce a pri zachovaní dobrej platobnej disciplíny).
• Odbery na faktúru sa realizujú so splatnosťou 14 dní netto. V prípade omeškania splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať 0.05% za každý deň omeškania úhrady a ďalší produkt bude posielaný len hotovostne, bez možných výhod a zliav.


8. ZĽAVY

Množstevné zľavy a zľavy za individuálne odbery produktu sú dojednané individuálne. Zľavy neplatia pri oneskorených platbách až do vyrovnania záväzku.


9. VLASTNÍCKE PRÁVA

Odberateľ získava vlastnícke právo k produktu až po úplnom zaplatení za dodaný produkt.


10. REKLAMÁCIE

Odberateľ je povinný pri prevzatí produktu skontrolovať úplnosť a správnosť dodávky a prípadné závady ihneď nahlásiť dodávateľovi. Prevzatím produktu odberateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť dodávky. Odberateľ má právo reklamovať produkt, ktorý preukázateľne nespĺňa požadované technické a kvalitatívne parametre potvrdené v objednávke odberateľa dodávateľom.
Odberateľ tak musí urobiť ihneď po zistení závady písomnou formou a predložením vzorky produktu a faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Pri oprávnenej reklamácií bude navrhnutý spôsob riešenia, a to formou zľavy z kúpnej ceny, výmenou produktu alebo vrátením kúpnej ceny formou dobropisu. Reklamácie sú riešené v čo najkratšom termíne, najviac do 30 dní.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od dátumu vyhlásenia a produkt je dodávaný
výhradne za vyššie uvedených podmienok.
Tieto podmienky sú platné, pokiaľ neboli odberateľovi písomne potvrdené iné podmienky.


Schválené dňa 1.11.2014

Schválil: Ing. Tibor Telecký, konateľ

Ukážky fotiek

Referencie

referenice2.png